ورود اطلاعات از فایل اکسل

ورود اطلاعات از فایل اکسل

گاهی لازم می شود اطلاعات را از فایل اکسل به برنامه وارد کرد . برای مثال ممکن از قبلا از اکسل برای بایگانی داده ها استفاده می کردید و یا برای وارد کردن داده ها از برنامه ای دیگر تنها راه خروجی گرفت از آن برنامه به یک فایل اکسل و بعد از آن وارد کردن به برنامه باشد . بسته به محلی که قرار است اطلاعات به آن قسمت منتقل شود که ممکن است خود جدول فاکتور، انبار و یا لیست مشتری/متقاضی باشد. پنجره زیر باز خواهد شد :

در این پنجره ابتدا فایل اکسل مورد نظر خود را توسط گزینه "انتخاب فایل" انتخاب نمایید. بعد از انتخاب فایل محتویات فایل نمایش داده خواهد شد. ابتدا برگه ( Sheet ) مورد نظر خورد را انتخاب نمایید ، سپس در نوار "ستون " مشخص کنید هر ستون از فایل پس از وارد کردن در کدام یک از ستون های فاکتور یا انبار و یا فیلدهای مشتری/متقاضی جای گیرند . بعد از آن مشخص کنید داده ها از سطر چندم تا سطر چندم وارد شوند. برای مثال در تصویر بالا چون در فایل اکسل سطری برای نام هر ستون وجود داشته است و جزء اطلاعات نیست محدوده از 2 تنظیم شده است. در پایان "وارد کردن" را انتخاب نمایید .