پشتیبان گیری

با استفاده از این ابزار می توانید عملیات ساخت نسخه پشتیبان از فایل های اصلی برنامه و همچنین بازگرداندن آنها را انجام دهید.
پشتیبان گیری از نرم افزار فاکتور
انتخاب نوع عملیات : در صفحه نخست این پنجره شما می بایست نوع عملیات را انتخاب نمایید . اگر گزینه مورد نظر شما "پشتیبان گیری از اطلاعات" باشد ، از کل اطلاعات قابل پشتیبان گیری نسخه پشتیبان تهیه خواهد شد . ولی اگر "بازگرداندن فایل پشتیبان را انتخاب نمایید می توانید انتخاب کنید کدام قسمت بازگردانده شود.
پس از انتخاب گزینه مورد نظر "بعدی" را برای رفتن به مرحله بعد انتخاب نمایید.
پشتیبان گیری از نرم افزار فاکتور
انتخاب فایل پشتبان : در این مرحله فایلی را که میخواهید عملیات پشتیبان گیری روی آن انجام شود را انتخاب نمایید . پس از انتخاب "بعدی" را برگزینید تا عملیات پشتیبان گیری آغاز شود .
پشتیبان گیری از نرم افزار فاکتور
پایان : در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات پشتیبان گیری پیامهای بالا نمایش داده می شود.