ورود/ثبت نام

پیش فرض کردن اطلاعات یک برگه

اگر در یک برگ همیشه مقدار یا مقادیر خاصی را نیاز دارید که بصورت پیش فرض یا با انتخاب شما برای آن برگ اعمال شوند این گزینه ابزار بسیار مناسبی برای این کار می باشد، 

برای مثال فرض کنید یک فاکتور اقساطی دارید که در آن یکسری گزینه همیشه در موارد مربوط به خودشان یکسان هستند ، برای این مثال گزینه تعداد اقساط و درصد سود این شرایط را دارند ، شما میتوانید با درج این مقادیر در یک برگ خالی و ذخیره آن بعنوان الگو هر بار که نیاز به داشتن آن الگو خواص را دارید از این گزینه استفاده و آن را باز گردانی کرده و در آن شروع به ورود اطلاعات دیگر کنید و یک برگ جدید منتها با مقادیری پیش فرض داشته باشید.

اطلاعات بیشتر ...جدیدترین برگه ها
تصویر